IMG_23669

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 2 วัฒนธรรม

  • CevherShare

IMG_23669

นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

จนถึงตอนนี้เทศบาลสามารถจัดการศึกษาตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษานอกโรงเรียน และวิทยาลัย มีเด็กจบเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว และสามารถเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้

เทศบาลตำบลเขาหัวช้างมีอัตลักษณ์พิเศษคือ มีทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ส่วนใหญ่ 65 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม

พื้นที่เทศบาลเขาหัวช้างค่อนข้างใหญ่มาก ราว 170 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำบริเวณเทือกเขาบรรทัด ทำให้มีความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาภูเขามาก ส่วนพื้นที่ที่ชุมชนใช้ทำมาหากินมีประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา ส่วนที่เหลือจะเป็นรับจ้าง ทำสวนผลไม้ หรือทำนาเพื่อการบริโภค

สภาพของชุมชนก็มีความเป็นอยู่ไม่เหมือนที่อื่น เป็นการอยู่ร่วมกันบนสังคมที่มีความแตกต่างทางศาสนา แต่ก็มีความเชื่อมโยงทางสังคมในลักษณะเครือญาติ เพราะคนทั้ง 2 ศาสนาเป็นเครือญาติกันตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน นี่ก็คือภาพรวมของพื้นที่ที่มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน

ในตอนแรกคนในพื้นที่ดำเนินงานกันอยู่ในหลายเรื่อง หลายประเด็น โดยเฉะาะในมิติทางด้านสังคมวัฒนธรรม ไม่ว่าเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพเสริมนอกเหนือจากการกรีดยาง เป็นต้น แต่ทุกกลุ่มก็ต่างคนต่างทำ และทำกันอย่างกระจัดกระจาย ไม่มีความเป็นเอกภาพ

ทางเทศบาลได้รวบรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ เหล่านี้ที่ก่อตัวขึ้นในพื้นที่ไว้แล้วเพื่อเตรียมทำเทศบาลต้นแบบเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเตรียมเข้าสู่แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แต่เมื่อทางเทศบาลได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการตำบลสุขภาวะกับเทศบาลตำบลปริก ก็ประจวบเหมาะกับเราที่มีทุนทางสังคมอยู่ ทำให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ อีกทั้งยังเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงร่วมศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ การดำเนินงานทุกอย่างทางเทศบาลตำบลปริกให้การช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง หลังจากนั้นก็ได้รวบรวมสิ่งต่างๆ พัฒนาขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ตำบลสุขภาวะ

เป้าหมายของเรา ต้องการทำเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรื่องการเกษตร และเรื่องวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ใช้คือการสร้างกิจกรรมขึ้นมา  เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสองศาสนา

เรื่องระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมนี้ ในอีกส่วนหนึ่งจะมุ่งเป้าไปสู่เรื่องระบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน การใช้เงินทองอย่างมีเหตุผลและอยู่ด้วยความพอประมาณ ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักของตำบลสุขภาวะ และสามารถก่อประโยชน์ที่เรามุ่งหวังไว้ คือ 1) รักษาดูแลวัฒนธรรมให้คงอยู่ 2) เรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ 3) ในเรื่องของวิถีชุมชนที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีชุมชนเป็นผู้จัดการท่องเที่ยวและประสานไปกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือเครือข่ายการท่องเที่ยวที่อยู่ในภูมิภาค หรือในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ภายนอก เรื่องนี้เป็นเรื่องการเชื่อมร้อยระหว่างชุมชนด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวนี้จะรักษาระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ไว้โดยไม่เน้นสิ่งปลูกสร้าง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่จะพยายามดูแลทรัพยากรธรรมชาติและให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยว